PRS Dustie Waring GB

2 114,25 €
S DPH
Množstvo
Na sklade nie je dostatok produktov

Tato elektrická kytara je signature modelem Dustie Waringa z americké formace Between The Buried and Me. Zpozornìt by mìli vestranní kytaristé, co ke své høe potøebují jak parádní èistý zvuk, tak i hutný hi-gain tlak humbuckerù s jasnì artikulovaným tónem. Ergonomicky tvarované mahagonové tìlo kytary s charakteristickým PRS double-cut designem zdobí efektní top z fládrovaného javoru. K javorovému krku s originálním profilem (jemnì upravený výøez Pattern Thin) je pøilepen rovnì javorový hmatník osazený ètyøiadvaceti praci. Orientaci po ploe hmatníku usnadòují polohové znaèky v podobì èerných ptaèích siluet. Dva signature humbuckery Mojotone DW Tomahawk s vysokým výstupním signálem a speciálním vinutím cívek vyuívají kombinaci Alnico a keramických magnetù. Výsledkem je velký zvuk s parádním basovým spodkem, který ovem i pøi vìtím zkreslení aparátu zùstává jasný a artikulovaný. K úpravám zvuku slouí potenciometry hlasitosti, tónová clona a pìtipolohový pøepínaè snímaèù. Struny jsou uchyceny v kvalitních uzamykatelných mechanikách (PRS Low Mass Locking), které zabraòují neádoucímu pohybu strun, a ve dvojzvratném tremolu Floyd Rose 1000. Zámky na nultém praci zaruèují stabilitu ladìní i pøi èastém pouívání páky. Kytara je dodávána v obalu (gig bag). Kytary PRS z dílny Paula Reeda Smithe platí za jedny z nejuniverzálnìjích a nejspolehlivìjích nástrojù vùbec. Díky skvìlému zvuku a hernímu komfortu si je oblíbili napøíklad Santana nebo Mark Tremonti. V nabídce znaèky naleznete kromì osvìdèených klasik i levoruké modely, sedmistrunky, barytonové a pololubové kytary nebo signature modely známých kytaristù.