Manufacturers

Advertising

Nákupný poriadok

Všeobecné obchodné podmienky:

Základné ustanovenie.

Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťah medzi firmou WJF s.r.o., ďalej len predávajúci a zákazníkmi firmy WJF s.r.o., ďalej len kupujúcim. Všetky dodávky tovaru a služieb, ktoré boli uskutočnené v dobe platnosti týchto obchodných podmienok, im podliehajú. Všeobecné obchodné podmienky sú pravidelne zverejňované v obchodnom cenníku predávajúceho a sú tiež k dispozícií v obchodnom oddelení predávajúceho. Kupujúci prijíma platnosť obchodných podmienok objednaním tovaru, alebo služieb u predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú obchodné podmienky do platnosti.

Veľkoobchodný odber

Veľkoobchodným odberateľom sa rozumie právnická alebo fyzická osoba, ktorá podniká na základe živnostenského listu, prevádzkuje predajňu s hudobnými nástrojmi, ozvučovacou a štúdiovou technikou, a jeho tovar je určený k ďalšiemu predaju. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o zmenách v registrácii firmy, dodacích adries, telefonického a faxového spojenia. Pri prvom nákupe je potrebné predložiť výpis z obchodného registra, alebo živnostenský list.

Forma objednávky

Tovar je možné objednávať e-mailom. písomne poštou, alebo faxom.  Telefonicky je tovar možné objednávať len súrnych prípadoch, vo vlastnom záujme kupujúceho, aby nedošlo k nezrovnalostiam pri dodávke. Ceny Veľkoobchodné zľavy sú poskytované štandardnou zľavou, akciovou zľavou, alebo individuálne po dohode s vedením firmy WJF. Dodávateľ si vyhradzuje právo na dodatočné zmeny cien.

Platobné podmienky

Prvé 3 odbery je platba v hotovosti (pri osobnom odbere alebo pri dodaní dopravou dodávateľa), alebo na dobierku (pošta, UPS). Ďalšie odbery sú na faktúru s vopred dohodnutou dobou splatnosti. Pri neuhradení faktúr v termíne splatnosti nie je možný ďalší odber tovaru.Vprípade neuhradenia faktúry si dodávateľ vyúčtuje penále vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Termíny doručenia:

O prijatí Vašej objednávky budete informovaný e-mailom. Tovar bude expedovaný do  7 prac. dní. Ak zvolíte prepravu UPS, mal by Vám byť doručený do 2 dní od  vyskladnenia.   V prípade prepravy Slovenskou poštou, býva reálny termín dodania 3 až 4 dni. Pokiaľ niektoré položky z objednaného tovaru nie sú skladom, bude tovar z Vašej objednávky vyradený. Budete o tom informovaný e-mailom, kde bude aj informácia o pravdepodobnom termíne jeho zaskladnenia. Pokiaľ budete mať aj naďalej o vyradený tovar záujem, je potrebné ho objednať znovu.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Kupujúcí má právo stornovať alebo upraviť objednávku do 24 hodín od jej vystavenia, a po tomto termíne v prípade, že predávajúcí nedodrží dohodnuté podmienky dodávky. Kupujúcí má právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Pokiaľ sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok použitia alebo opotrebenia a v pôvodnom balení zaslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania). Po obdržaní vráteného tovaru predávajúcí obratom zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým zpôsobom. Vrátená čiastka sa bude rovnať rozdielu kupnej ceny a nákladov, ktoré predávajúci vynaložil v súvislosti s dodaním tovaru zákazníkovi (napr. prepravné). Predávajúcí si vyhradzuje právo zrušit objednávku alebo jej časť iba pri tovare, ktorý nie je v momente objednávky skladom, alebo sa už nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúcí bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená spät na jeho účet alebo zaslaná na jeho adresu v najkratšom možnom termíne.

Ochrana osobných údajov.

Evidované údaje o zákazníkoch sú výhradne použité pre konkrétny obchodný prípad - nákup tovaru v tomto obchode. Evidované údaje nie sú žiadnym spôsobom poskytované tretej strane a ani inak spracovávané pre marketingové účely. Používaním internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

Zodpovednosť za vady tovaru a záruka.

Kupujúcí je povinný prezrieť tovar bezprostredne pri jeho prebraní. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúcí povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vystaviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy znáša prepravca, pretože tovar je poistený. Na základe vystaveného záznamu bude zákazníkovi po uzatvorení škodovej udalosti s prepravcom dodaný nový výrobok. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť bezprostredne po ich odhalení, tj. ihneď po prvom použití výrobku (v ten istý deň, napr. e-mailom, telefonicky). Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky, vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Firma WJF poskytuje záruku 24 mesiacov odo dňa predaja výrobku koncovému uživateľovi a to za nasledujúcich podmienok:

- Záruka sa vzťahuje na poruchy a závady vzniklé v priebehu záručnej doby chybou výroby alebo použitých materiálov.

- Výrobok bol používaný v súlade s návodom na obsluhu a príslušnými bezpečnostnými predpismi, platnými v Slovenskej republike. - Výrobok bol odovzdaný do záručnej opravy v kompletnom stave vrátane príslušenstva, spolu s riadne vyplneným záručným listom a dokladom o kúpe výrobku.

- Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej dielov) zpôsobenej používáním. Kratšiu životnosť výrobku nie je teda možné považovať za vadu.

V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

- Bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu zodpovedajúcemu zmluve prostrednictvom opravy;

- Primeraným znížením kúpnej ceny;

- Náhradným dodaním tovaru;

- Odstúpením od zmluvy.

 

Postup reklamácie.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný subjekt určený k oprave, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližším, uplatní kupujúcí právo na opravu u subjektu určeného k vykonaniu záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zabezpečiť opravu týmto spôsobom, zabezpečí opravu predávajúci. Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte nasledujúci postup: Pošlite na kontaktný e-mail uvedený v sekcii "Kontakty" typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo kúpneho dokladu a popis závady. Do 24 hodín (v pracovnej dobe) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe.

 

 

Ďalšie informácie o nákupe cez internet získate aj na adrese: www.pravaspotrebitela.sk

Akékoľvek podnety radi privítame na našej e-mailovej adrese: info@hudobniny.sk  

na telefónnom čísle: 052/7723 760


Úvodná stránkaÚvodná stránka

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time

Specials

All specials